Звіти

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року
Детальніше…

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік
Детальніше…

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік
Детальніше…

Звіт про власний капітал за 2019 рік
Детальніше…